Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Κεφάλαιο 5 – Οικονομικά Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Άρθρο 19

Για την διαχείριση των οικονομικών της Οργάνωσης

  1. Οι οικονομικοί πόροι της πολιτικής οργάνωσης είναι: Οι συνδρομές που ορίζονται από το ΚΣ και οι ενισχύσεις των μελών της, το πολιτικό κόμμα στο οποίο συμμετέχουμε, oι εισφορές βουλευτών, ευρωβουλευτών της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και όσων έχουν επαγγελματική σχέση με το κόμμα ή κατέχουν έμμισθη θέση ή δημόσιο πολιτικό αξίωμα στην κυβέρνηση, που επίσης ορίζονται από το ΚΣ, και τέλος, οι οικονομικές εξορμήσεις και δραστηριότητες της Οργάνωσης.
  2. Η οικονομική σχέση κάθε κατηγορίας μελών, στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών κλπ λαμβάνονται από το ΚΣ και δεσμεύουν τα μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση έρχεται στη 2η συνεδρίαση.
  3. Το ΚΣ εκλέγει μία τριμελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ένα από τα τρία μέλη είναι ο υπεύθυνος Οικονομικών από τη Γραμματεία) που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών της Οργάνωσης και οφείλει να παρουσιάζει απολογισμό στα τέλη κάθε εξαμήνου. Επίσης, διατηρεί ισολογισμό με τα έσοδα και τα έξοδα της Οργάνωσης, ο οποίος πρέπει να τίθεται υπόψη του οργάνου, όποτε αυτό συγκαλείται. Στο Συνέδριο γίνεται αναλυτικός οικονομικός απολογισμός.
  4. Για τα οικονομικά δεδομένα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ενημερώνονται οι οργανώσεις και τα μέλη της από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.