Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Κεφάλαιο 1 – Ιδιότητες του μέλους

Άρθρο 1

Ορισμός μέλους

 1. Μέλος μπορεί να είναι κάθε νέα και νέος, από 14 έως και 32 χρονών, με βάση το ημερολογιακό έτος, που αποδέχεται το Καταστατικό, τις Πολιτικές Θέσεις και τη δράση της και επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της.
 2. Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι ισότιμα, μετέχουν στην διαμόρφωση των αποφάσεων με όλους τους θεσμοθετημένους τρόπους.
 3. Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν στην οργάνωση, μέχρι την συμπλήρωση των 32 ετών. Επιτρέπεται η μετάβαση μέλους στο Κόμμα, πριν την ηλικία των 32, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
 4. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε μέλους, να αυτοπροσδιορίζεται σε όλο το έμφυλο φάσμα.

Άρθρο 2

Εγγραφή μέλους

 1. Η ένταξη στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι ατομική, αυτοπρόσωπη σε ΟΜ της Οργάνωσης και γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Οργάνωση Μελών, η οποία και θα πρέπει να εγκριθεί σε συνέλευση της ΟΜ, με την παρουσία του.
 2. Τα μέλη εντάσσονται σε ΟΜ του κοινωνικού τους χώρου, του χώρου εκπαίδευσης ή εργασίας, του κλάδου ή ειδικότητας, του τόπου διαμονής ή τόπου εργασίας.
 3. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί (με πλήρη γραπτή αιτιολόγηση) από την ΟΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο.
 4. Πρώην μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν περάσει στο Κόμμα, δύνανται να επιστρέψουν στη Νεολαία, εφόσον αυτό δεν έχει γίνει πάνω από δυο φορές και άνευ δικαιολογημένης αιτίας.
 5. Μετακίνηση μέλους της οργάνωσης σε άλλη ΟΜ μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το μέλος ενημερώνει τον/την γραμματέα της Ο.Μ. στην οποία ανήκει για τους λόγους της μετακίνησης του/της. Ο/Η γραμματέας της Ο.Μ. μεριμνάει για την κοινοποίηση του αιτήματος στην Γραμματεία του Κ.Σ. και τον/την Οργανωτικό/ή υπεύθυνο/η της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εγκρίνουν ή μη τη μετακίνηση του μέλους. Η μετακίνησή του μέλους στη νέα Ο.Μ ολοκληρώνεται με τη δια ζώσης παρουσία του στη νέα Ο.Μ. Σε περίπτωση μετακίνησης μέλους δεν απαιτείται η τήρηση του Άρθρου 2, παράγραφος 1, εφόσον το μέλος είναι ήδη εγγεγραμμένο στα μητρώα της Οργάνωσης.

Επίσης:

 1. Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή παρουσιολόγιου σε όλες τις συνελεύσεις ΟΜ, υπό την ευθύνη του Γραμματέα ή της Γραμματείας της ΟΜ, ώστε να καταγράφεται σε κάθε διαδικασία πόσα και ποια μέλη παρακολουθούν. Με ευθύνη του Γραμματέα ή της Γραμματείας της ΟΜ, το παρουσιολόγιο πρέπει να τίθεται σε γνώση των Δευτεροβάθμιων Οργάνων και του Κεντρικού Συμβουλίου.
 2. Ανενεργό μέλος θεωρείται εκείνο που δεν έχει παρακολουθήσει συνελεύσεις στην ΟΜ του για ένα εξάμηνο, χωρίς προφανές κώλυμα. Μέλος που δεν έχει παρακολουθήσει συνελεύσεις στην ΟΜ του, για ένα ολόκληρο έτος, διαγράφεται από τα μητρώα της οργάνωσης.
 3. Το ανενεργό μέλος δεν έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε συναπόφασης πολιτικών κατευθύνσεων της Οργάνωσης. Δεν συνυπολογίζεται στην απαρτία.

Άρθρο 3

Δικαιώματα μέλους

Κάθε μέλος της Οργάνωσης έχει δικαίωμα:

 1. Να συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής άποψης, των θέσεων, της στρατηγικής και της τακτικής της Οργάνωσης.
 2. Να μετέχει σε μια Οργάνωση Μελών, όπου συμμετέχει ενεργά στην συνδιαμόρφωση και την πραγματοποίηση των αποφάσεών της και έχει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα και τα αντιπροσωπευτικά σώματα της Οργάνωσης. Επίσης, μπορεί να παρακολουθεί με δικαίωμα λόγου τις συνεδριάσεις άλλων Οργανώσεων Μελών και να δραστηριοποιείται στα πλαίσια των δράσεών τους, χωρίς όμως το δικαίωμα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και ψήφου.
 3. Να μετέχει στις Θεματικές Επιτροπές του Κεντρικού Συμβουλίου, όπου έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις και τις ιδέες του, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των επεξεργασιών και στον σχεδιασμό δράσεων της οργάνωσης.
 4. Να απολαμβάνει ισότιμη ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση για τη δράση της Οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα.
 5. Να μπορεί να εκφράζει δημόσια την προσωπική του άποψη σε περιπτώσεις που διαφωνεί, λέγοντας ταυτόχρονα την συλλογική απόφαση.
 6. Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εντάσσονται παράλληλα σε αδελφά κόμματα και οργανώσεις της χώρας κατοικίας τους, μετά από ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ή της αντίστοιχης Επιτροπής του ΚΣ.
 7. Όλα τα μέλη της Νεολαίας έχουν δικαίωμα να καταθέτουν γραπτές προτάσεις για τα ζητήματα της νεολαίας, οι οποίες μπαίνουν σε διαβούλευση στα σώματα τα οποία αφορούν.

Άρθρο 4

Ευθύνες μέλους

Κάθε μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη:

 1. Να υποστηρίζει και να διαδίδει τις θέσεις της Οργάνωσης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι σεβαστές από όλα τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία με την σειρά τους αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησής τους. Κάθε προσπάθεια υλοποίησης απόψεων που μειοψήφησαν, στο όνομα της οργάνωσης, αντίκειται στον δημοκρατικό χαρακτήρα της.
 2. Να υποστηρίζει και να διαδίδει τις θέσεις της Οργάνωσης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι σεβαστές από όλα τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία με την σειρά τους αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησής τους. Κάθε προσπάθεια υλοποίησης απόψεων που μειοψήφησαν, στο όνομα της οργάνωσης, αντίκειται στον δημοκρατικό χαρακτήρα της.
 3. Να υποστηρίζει και να διαδίδει τις θέσεις της Οργάνωσης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι σεβαστές από όλα τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία με την σειρά τους αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησής τους. Κάθε προσπάθεια υλοποίησης απόψεων που μειοψήφησαν, στο όνομα της οργάνωσης, αντίκειται στον δημοκρατικό χαρακτήρα της.
 4. Να καταβάλλει κανονικά την οικονομική συνδρομή του, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο. Για τον ορισμό του ποσού της συνδρομής των μελών πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, με όρους αναλογικότητας, η εργασιακή/οικονομική κατάσταση του μέλους.

Άρθρο 5

Αναστολή ιδιότητας μέλους

 1. Η ιδιότητα του μέλους της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι ασυμβίβαστη με την συμμετοχή σε πολιτική νεολαία ή κόμμα της χώρας, εκτός των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ.
 2. Αναστολή ιδιότητας του μέλους σημαίνει ότι αφαιρούνται από το μέλος τα δικαιώματά του για τρεις έως δώδεκα μήνες (χάνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και το δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζεται στην απαρτία, καθαιρείται από τα όργανα της Οργάνωσης στα οποία ενδεχομένως συμμετέχει και αφαιρείται από τα μητρώα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ). Η χρονική περίοδος της αναστολής ιδιότητας μέλους αποφασίζεται από το ΚΣ ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
 3. Το μέλος επανέρχεται στην Οργάνωση μετά το πέρας της αναστολής, έπειτα από γνωμοδότηση του ΚΣ. Για την αναστολή ιδιότητας, πρέπει να υπάρχει γραπτή αιτιολογία από αυτόν που την καταθέτει, γραπτή εισήγηση (υπέρ ή κατά) της ΟΜ, στην οποία ανήκει το μέλος που αντιμετωπίζει την ποινή, και γραπτή τοποθέτηση του ίδιου του μέλους. Για την απόφαση αρμόδιο είναι το ΚΣ, το οποίο καταθέτει γραπτή αιτιολόγηση της θετικής ή της αρνητικής απόφασης, με αυξημένη πλειοψηφία (3/5).
 4. Αναστολή ιδιότητας μέλους της Οργάνωσης έχουμε όταν:

Α. Αποδέχεται δημόσιο αξίωμα (ΔΣ δημόσιου οργανισμού, διεθνούς οργανισμού ή ανεξάρτητης αρχής/ ΔΕΚΟ/ΝΠΔΔ/γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή άλλες κυβερνητικές θέσεις κ.λπ.), παρά τη ρητή διαφωνία της Οργάνωσης.

Β. Συμμετέχει σε συνδικαλιστικούς ή κοινωνικούς φορείς, παρά τη ρητή διαφωνία της οργάνωσης.

Γ. Σε περίπτωση συμμετοχής ή/και δημόσιας υποστήριξης σε ψηφοδέλτιο άλλο από αυτό που έχει αποφασίσει η Οργάνωση για τις φοιτητικές εκλογές, τις εκλογές συνδικαλιστικών οργάνων και επιστημονικών φορέων, τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε είδους εκλογές πολιτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση ένστασης, για το ότι το ψηφοδέλτιο αντιστρατεύεται τις αρχές της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει το ΚΣ.

Δ. Προχωρήσει σε οποιαδήποτε ρατσιστική, φασιστική ή σεξιστική ενέργεια.

Ε. Δρα με ακραία αντισυντροφικό τρόπο ή εκτός πλαισίου των αξιών της Αριστεράς.

ΣΤ. Δεν καταβάλλει τις ορισμένες, σύμφωνα με τα κριτήρια του προηγούμενου άρθρου, οικονομικές εισφορές του στην Οργάνωση για διάστημα μεγαλύτερο των 8 μηνών ή την συμμετοχή που καθορίζεται κάθε φορά για όσους έχουν καταλάβει έμμισθες θέσεις στον κρατικό μηχανισμόγια διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών.

 1. Παύση της ιδιότητας του μέλους της Οργάνωσης έχουμε όταν:

Α. Συμμετέχει σε άλλο πολιτικό κόμμα της Ελλάδας ή σε άλλο ψηφοδέλτιο σε βουλευτικές εκλογές ή στις ευρωεκλογές.

Β. Δρα με μέσα και τρόπους, προκειμένου να εκμεταλλευτεί θέση που έχει καταλάβει στον κρατικό μηχανισμό και να συμβάλει στην βελτίωση της δικής του «θέσης» ή στη βελτίωση της «θέσης» άλλου προσώπου.

Γ. Καταδικάζεται για βαριά εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα.

Δ. Επίσης, σε περίπτωση που το μέλος επαναλάβει την ίδια αντικαταστική συμπεριφορά για την οποία έχει επιβληθεί προηγουμένως αναστολή ιδιότητας.

Ε. Η παύση της ιδιότητας του μέλους επανεξετάζεται μετά από νέα αίτηση εγγραφής του, τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την εν λόγω απόφαση, και αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι της. Η παύση της ιδιότητας του μέλους αποφασίζεται από το ΚΣ, με την ίδια διαδικασία όπως στην περίπτωση της αναστολής, ενώ από το ΚΣ γίνεται και η επανεξέτασή της.