Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Κεφάλαιο 2 – Οργανωτική Δομή

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δομείται σε τρεις βαθμίδες:

 1. Σε πρώτο επίπεδο, συγκροτούνται και λειτουργούν οι Οργανώσεις Μελών.
 2. Σε δεύτερο επίπεδο, συγκροτούνται και λειτουργούν τα Δευτεροβάθμια Όργανα.
 3. Σε Πανελλαδικό επίπεδο, συγκαλείται το Κεντρικό Συμβούλιο και η Γραμματεία αυτού.

Άρθρο 6

Οργανώσεις Μελών

 1. Οι Οργανώσεις Μελών αποτελούν κύτταρο και βασικό πολιτικό όργανο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν τη βασική ευθύνη για τη λειτουργία και την πολιτική δράση της οργάνωσης. Ειδικότερα, προωθούν και εξειδικεύουν τις αποφάσεις της Οργάνωσης και παίρνουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την δράση τους, για το σύνολο των κεντρικών και τοπικών ζητημάτων στον χώρο αναφοράς τους. Επιπλέον, οι ΟΜ αποτελούν τον χώρο υποδοχής των νέων μελών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις απόψεις μας, αλλά και να αναπτύξουν πολύμορφη πολιτική δράση. Σημαντικό καθήκον της ΟΜ είναι, επίσης, να ενισχύει θεωρητικά και πολιτικά τα μέλη της, γύρω από τις θέσεις της οργάνωσης, του Κόμματος, του χώρου, της Αριστεράς γενικότερα.
 2. Οργανώσεις μελών δημιουργούνται με βάση τον τόπο κατοικίας (με κατεύθυνση ανά δημοτικό διαμέρισμα), τον χώρο εκπαίδευσης, καθώς και τον χώρο εργασίας, στον οποίο δραστηριοποιούνται τα μέλη τους.
 3. Κυρίαρχο όργανο κάθε ΟΜ είναι η συνέλευση των μελών της, η οποία συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Είναι δυνατή η έκτακτη σύγκληση της συνέλευσης της ΟΜ ή με αίτημα του 25% των μελών της. Οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές και δημόσιες, εκτός από τις φορές που ορίζονται διαφορετικά.
 4. Οι ΟΜ συζητούν τις αποφάσεις του ΚΣ και των δευτεροβάθμιων οργάνων, τις αξιολογούν και διατυπώνουν ενδεχόμενες αντιρρήσεις επ’ αυτών, έτσι ώστε το Κ.Σ και τα δευτεροβάθμια όργανα να έχουν γνώση των εκτιμήσεων των μελών και να τις λαμβάνουν υπ’ όψιν τους.
 5. Για όποια ΟΜ έχει να συνεδριάσει παραπάνω από 4 μήνες, κινείται αυτομάτως συζήτηση στο επόμενο Κεντρικό Συμβούλιο με θέμα τη διατήρηση ή την συγχώνευση ή την διάλυση της ΟΜ.
 6. Εκλέγει τη Γραμματεία της (ή μόνο Γραμματέα, ανάλογα με το μέγεθος της ΟΜ). Η Γραμματεία, με την σειρά της, εκλέγει έναν/μία από τα μέλη της ως Γραμματέα της ΟΜ. Η Γραμματεία ή ο Γραμματέας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της δραστηριότητας της Οργάνωσης και μεριμνά για την υλοποίηση των στόχων της. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει για τις Θεματικές Επιτροπές του Κεντρικού Συμβουλίου και να ενθαρρύνει τα μέλη να συμμετέχουν σε αυτές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την επιστημονική/επαγγελματική τους ενασχόληση. Η θητεία των οργάνων στις ΟΜ είναι ετήσια. [πιο αναλυτικά βλ. το σχετικά κεφάλαιο στις Εσωτερικές Διαδικασίες]
 7. Για την ίδρυση μιας ΟΜ απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 5 μέλη. Στην περιφέρεια και εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και στις ΟΜ εξωτερικού μπορεί να ιδρυθεί οργάνωση με 3 μέλη. Η ίδρυση ΟΜ γίνεται μετά από έγκριση του ΚΣ, εφόσον κάποιο μέλος του τελευταίου έχει παρευρεθεί στην ιδρυτική συνέλευση και εφόσον έχει κατατεθεί λίστα των μελών στο όργανο και το Οργανωτικό Γραφείο.
 8. Οι ΟΜ συμμετέχουν ως σώμα στις συνεδριακές διαδικασίες της Οργάνωσης και εκλέγουν αντιπροσώπους για το Συνέδριο και για κάθε άλλο σώμα αντιπροσώπων.
 9. Έχουν υποχρέωση να συζητούν και να ψηφίζουν γνωμοδοτικά για τα κείμενα του Κεντρικού Συμβουλίου.
 10. Οι οργανώσεις μελών της Νεολαίας οφείλουν να συμμετέχουν στη ζωή του κόμματος και να συνδιαμορφώνουν από κοινού σχεδιασμό δράσεων, στους χώρους αναφοράς τους.

Άρθρο 7

Ενδιάμεσα Όργανα

Δευτεροβάθμια όργανα

 1. Τα Δευτεροβάθμια όργανα αποτελούν ενδιάμεσα όργανα, ανάμεσα στο Κεντρικό Συμβούλιο και τις Οργανώσεις Μελών. Τα Δευτεροβάθμια όργανα ευθύνονται για την υλοποίηση των αποφάσεων των αντίστοιχων Συνδιασκέψεων και Ολομελειών, την εξειδίκευση της πολιτικής της οργάνωσης στον κοινωνικό τους χώρο, τον συντονισμό των ΟΜ του τομέα ευθύνης τους και την διεύρυνση της επιρροής τους.
 2. Δευτεροβάθμια όργανα θεωρούνται τα: Γραφεία Σπουδάζουσας, Γραφεία Πόλης, Γραφεία Τοπικών κ.α. και είναι δυνατό να δημιουργηθούν με την σύμφωνη γνώμη του ΚΣ, σε κάθε ομοιογενή κοινωνικό χώρο ή γεωγραφική ενότητα, όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες από μία ΟΜ, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός και η καλύτερη αποτελεσματικότητα της πολιτικής τους δράσης.
 3. Όλα τα Δευτεροβάθμια όργανα εκλέγονται σε Ολομέλειες ή Συνδιασκέψεις των μελών των αντίστοιχων ΟΜ, κάθε χρόνο. Η οργάνωση της Συνδιάσκεψης ή της Ολομέλειας, τα εισηγητικά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι ευθύνη του απερχόμενου Δευτεροβάθμιου οργάνου. Το απερχόμενο όργανο οφείλει, επιπλέον, να συγγράφει και να κοινοποιεί, μια εβδομάδα πριν την ορισμένη διαδικασία, κείμενο απολογισμού στα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη της Οργάνωσης. Σε περίπτωση συνέλευσης που ιδρύει δευτεροβάθμιο όργανο, την ευθύνη των παραπάνω έχει το ΚΣ. [πιο αναλυτικά βλ. το σχετικά κεφάλαιο στις Εσωτερικές Διαδικασίες]
 4. Τα μέλη των Δευτεροβάθμιων Οργάνων αναλαμβάνουν θεματικές και οργανωτικές χρεώσεις. Η συνεδρίαση των Δευτεροβάθμιων Οργάνων συγκαλείται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν. Σε περίπτωση απουσίας μέλους Δευτεροβάθμιου Οργάνου, χωρίς ενημέρωση και αιτιολόγηση, περισσότερες από 5 φορές σε διάστημα ενός έτους, το μέλος παύεται και αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό.

 Περιφερειακά Όργανα και διαδικασίες

 1. Συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, με τη συμμετοχή των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου και των γραμματέων των Δευτεροβάθμιων Οργάνων, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης Δευτεροβάθμιου Οργάνου, συμμετέχουν οι γραμματείς των Οργανώσεων Μελών.
 2. Συγκαλούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες) με σκοπό τον συντονισμό και την αλληλοτροφοδότηση των Οργανώσεων.
 3. Τα Περιφερειακά Όργανα συνίσταται να καλούν διαδικασίες, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 8

Κεντρικό Συμβούλιο

 1. Το Κεντρικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ δύο Συνεδρίων και έχει τη συνολική πολιτική και οργανωτική ευθύνη της πορείας της Οργάνωσης, από την εκλογή του από το Συνέδριο μέχρι και την εκλογή νέου ΚΣ,από το επόμενο Συνέδριο. Ο αριθμός των μελών του ΚΣ καθορίζεται από το Συνέδριο.
 2. Το Κεντρικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματεία (εκτελεστικό όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου) και τον Γραμματέα του στην πρώτη συνεδρίαση. Ο/η Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου εκπροσωπεί δημόσια την Οργάνωση και λειτουργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου
 3. Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας θα καθοριστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο. Η εκλογή της έπεται της εκλογής του Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες και οι χρεώσεις της Γραμματείας προτείνονται από τον Γραμματέα και εγκρίνονται από το ΚΣ, στη δεύτερη συνεδρίαση.
 4. Το ΚΣ συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον κάθε 2 μήνες, με ευθύνη της Γραμματείας, και εντός 10 ημερών όταν το ζητήσει το 1/4 των μελών του. Την ευθύνη εισήγησης, σε αυτήν την περίπτωση, την έχει πάλι η Γραμματεία.
 5. Η Γραμματεία του ΚΣ έχει το δικαίωμα να ορίσει διευρυμένα ΚΣ. Επίσης, η Γραμματεία οφείλει να ορίζει κατά διαστήματα θεματικά ΚΣ.
 6. Το Κεντρικό Συμβούλιο, σε μια από τις 2 πρώτες συνεδριάσεις του, κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη και διαμορφώνει πλαίσιο λειτουργίας του οργάνου. Συγκροτεί Θεματικές Επιτροπές και έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει Οργανωτικό Γραφείο.
 7. Οι επιτροπές είναι βοηθητικά όργανα στο αντικείμενο για το οποίο συγκροτούνται. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιούν επεξεργασίες για θέματα του αντικειμένου τους και οργανώνουν παρεμβάσεις, πάντοτε όμως με την ευθύνη του ΚΣ. Δεν λειτουργούν ως αυτόνομα σχήματα και δεν αποτελούν σώμα και, άρα, δεν αποφασίζουν με την αρχή της πλειοψηφίας. Επιπλέον, οι επιτροπές οφείλουν να απολογίζουν το έργο τους στο ΚΣ. Την χρέωση κάθε επιτροπής αναλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Με την συγκρότηση των Επιτροπών, γνωστοποιείται από το Κεντρικό Συμβούλιο στα συντονιστικά και τα Δευτεροβάθμια όργανα ο αριθμός, οι θεματικές και οι έχοντες τη χρέωση αυτών.
 8. Το Οργανωτικό Γραφείο έχει την συνολική εικόνα της Οργάνωσης, των ΟΜ και των Δευτεροβάθμιων, των οικονομικών της Οργάνωσης, καθώς και της πολιτικής και οργανωτικής τους κατάστασης, αλλά και του αριθμού των μελών, η οποία θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένη ανά τρίμηνο.
 9. Το ΚΣ φροντίζει για την οριζόντια επικοινωνία μεταξύ όλων των οργάνων και των συνελεύσεων της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
 10. Όλα τα μέλη του ΚΣ αναλαμβάνουν συγκεκριμένες, εσωτερικά ανακοινώσιμες χρεώσεις, θεματικές και τοπικές, με τη μέριμνα όλες οι ΟΜ να έχουν υπεύθυνο/η ή υπεύθυνους από το ΚΣ και να τους γνωρίζουν.
 11. Τα μέλη του ΚΣ υποχρεούνται να ενημερώνουν όλα τα μέλη της οργάνωσης για τις αποφάσεις των Συνόδων του (πολιτικά κείμενα απόφασης, έμμισθες θέσεις, χρεώσεις ΚΣ και Γραμματείας κ.λπ.). Υποχρεούνται, επίσης, να μεριμνούν για τη συνεδρίαση των κειμένων των αποφάσεων, από όλες τις ΟΜ της οργάνωσης. Στα κείμενα των αποφάσεων επισυνάπτονται οι μειοψηφούσες τροπολογίες, μετά από αίτημα οποιουδήποτε μέλους του ΚΣ.
 12. Στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου υπάρχει παρουσιολόγιο, για το οποίο είναι υπεύθυνο το Προεδρείο και ο Υπεύθυνος Οργανωτικού εκ μέρους της Γραμματείας. Το απουσιολόγιο ανακοινώνεται στο τέλος της συνεδρίασης, μαζί με τα μέλη που είναι αδικαιολογήτως απόντα. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου, περισσότερες από 2 φορές σε διάστημα ενός έτους το μέλος παύεται και αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό ή εκλέγεται νέο. Οι Γραμματείς των Δευτεροβάθμιων Οργάνων έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για το παρουσιολόγιο του Κεντρικού Συμβουλίου, όσον αφορά τα μέλη της περιοχής τους.

Άρθρο 9

Εσωτερικός διάλογος

 1. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργάνωση πολιτικά και οργανωτικά ενιαία. Στο πλαίσιο της, αναγνωρίζεται η δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικών ρευμάτων ιδεών. Τα μέλη της Οργάνωσης, ατομικά ή συλλογικά, έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και να καταθέτουν είτε προς διαβούλευση είτε προς ψήφιση, τις απόψεις και τις προτάσεις τους μέσα στην Οργάνωση, τα όργανα, τις ΟΜ και τις διαδικασίες της. Οι συγκεκριμένες ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιστρατεύονται τις καταστατικές λειτουργίες της Οργάνωσης, να παρακωλύουν την υλοποίηση των αποφάσεών της και να παραπέμπουν στην ύπαρξη διαφορετικών Οργανώσεων.
 2. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, με ευθύνη του Κεντρικού Συμβουλίου της, δημιουργεί εσωτερικό δελτίο διαλόγου με στόχο την ενημέρωση των μελών της και την ενίσχυση της μεταξύ τους οριζόντιας επικοινωνίας. Το δελτίο παραμένει εν λειτουργία μεταξύ των Συνεδρίων.

Άρθρο 10

Σώματα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Τακτικό Συνέδριο

 1. Το τακτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Συγκαλείται τακτικά κάθε 2 χρόνια. Ψηφίζει αποφάσεις που ισχύουν για όλη την Οργάνωση, μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
 2. Το τακτικό Συνέδριο εκλέγει το Κεντρικό Συμβούλιο.
 3. Η προκήρυξη του Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι αρμοδιότητες του απερχόμενου Κεντρικού Συμβουλίου.
 4. Η αντιπροσώπευση στο Συνέδριο γίνεται με απ’ ευθείας εκλογή από τις Οργανώσεις Μελών.
 5. Το τακτικό Συνέδριο και μόνο μπορεί ναι είναι και Καταστατικό, εφόσον έχει αποφασιστεί από το ΚΣ ή από το σώμα στην αρχή της διαδικασίας.

Έκτακτο Συνέδριο

 1. Ανάμεσα στα τακτικά Συνέδρια της Οργάνωσης μπορεί να συγκληθεί Έκτακτο Συνέδριο, με όλες τις αρμοδιότητες του τακτικού.
 2. Τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου μπορεί να ζητήσει το Κεντρικό Συμβούλιο ή οι Οργανώσεις Μελών που αντιπροσωπεύουν το 35% των μελών της Οργάνωσης ή όταν το ζητήσει το 35% των μελών της Οργάνωσης απευθείας.
 3. Η σύγκληση του Εκτάκτου Συνεδρίου πραγματοποιείται το πολύ μέσα σε 3 μήνες, από τη στιγμή που διατυπώνεται το σχετικό αίτημα.

Θεματικό Συνέδριο

Για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων, είναι δυνατό να συγκληθούν Θεματικά Συνέδρια, με διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για την σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου.

Διαρκές Συνέδριο

 1. Το Διαρκές Συνέδριο αποτελείται από τους αντιπροσώπους του προηγούμενου Συνεδρίου (Έκτακτου ή τακτικού) και τα μέλη του ΚΣ. Το Διαρκές Συνέδριο είναι δυνατό να συγκληθεί εκτάκτως με απόφαση του ΚΣ (με απόλυτη πλειοψηφία).
 2. Μπορεί να συγκληθεί μία φορά των χρόνο, προκειμένου να εξετάσει την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου και να αντιμετωπίσει ζητήματα εξαιρετικής σημασίας που τυχόν έχουν ανακύψει.
 3. Το Διαρκές Συνέδριο δεν δικαιούται να ανατρέψει τις αποφάσεις του τελευταίου Συνεδρίου, αλλά οφείλει να κινηθεί στο πνεύμα αυτών.

Προσυνεδριακός διάλογος

 1. Το Οργανωτικό Γραφείο έχει την ευθύνη διεξαγωγής του προσυνεδριακού διαλόγου. Σε αυτό απευθύνονται οι ΟΜ, αιτούμενες την κατάλληλη εισήγηση επί των κειμένων.
 2. O προσυνεδριακός διάλογος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 1 μήνα. Στην περίπτωση του Έκτακτου Συνεδρίου το Οργανωτικό Γραφείο δύναται να ορίσει και μικρότερο χρονικό διάστημα, σε καμία περίπτωση, όμως, λιγότερο της μιας εβδομάδας.
 3. Από την επίσημη έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί τα κείμενα, το κείμενο εισήγησης, αντιπαραθετικά κείμενα, κείμενα συμβολής στον διάλογο και το καταστατικό.

Συνδιάσκεψη

Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιείται ανάμεσα σε 2 συνέδρια υποχρεωτικά, με μέριμνα του Κεντρικού Συμβουλίου. Στόχος αυτής είναι ο απολογισμός της δράσης της Οργάνωσης και η επικαιροποίηση της Απόφασης του τελευταίου Συνεδρίου. Η Συνδιάσκεψη δεν δύναται να τροποποιήσει απόφαση Συνεδρίου. Στην Συνδιάσκεψη μετέχουν τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, το σύνολο των μελών των Δευτεροβάθμιων Οργάνων, καθώς και οι Γραμματείς των Οργανώσεων Μελών.