Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Κεφάλαιο 4 – Έμμισθα στελέχη – Σχέσεις με Κράτος και Κυβέρνηση

Άρθρο 16

Σχετικά με τα έμμισθα στελέχη 

  1. Τόσο ο αριθμός των επαγγελματικών στελεχών όσο και το ποια μέλη της Οργάνωσης θα απασχολούνται σε αυτές τις θέσεις αποφασίζονται από το ΚΣ και ανακοινώνονται στην Οργάνωση. Η θητεία των επαγγελματικών στελεχών διαρκεί έως και τέσσερα χρόνια αθροιστικά, με εξαίρεση τον/την Γραμματέα.
  2. Το ΚΣ εγκρίνει το ποια μέλη της Οργάνωσης απασχολούνται ως επιστημονικοί συνεργάτες ή μετακλητοί υπάλληλοι και ειδικοί συνεργάτες  και ανακοινώνει τον αριθμό αυτών στην Οργάνωση. Επιπλέον δύναται να γνωστοποιεί το ποια είναι τα ανωτέρω κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.
  3. Οι επιστημονικοί συνεργάτες και μετακλητοί υπάλληλοι, καθώς και οι καταλαμβάνοντες θέσεις με κυβερνητικό διορισμό (ΝΠΔΔ, Γενικές Γραμματείες, Υπουργεία) καθώς και οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% των μελών του ΚΣ και των δευτεροβάθμιων οργάνων της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού, εάν δεν αυτό δεν αποκατασταθεί ως την επόμενη σύνοδο του οργάνου, χάνουν αυτοδίκαια τη θέση τους στο όργανο οι τελευταίοι σε σειρά εκλεγέντες στο όργανο που κατέχουν τέτοια αμειβόμενη θέση. Ταυτόχρονα οι ανωτέρω οφείλουν να συμμετέχουν στις αντίστοιχες Επιτροπές της νεολαίας και  να τροφοδοτούν τις επεξεργασίες της Οργάνωσης.

Άρθρο 17

Επιλογή υποψήφιων στις εκλογικές διαδικασίες

  1. Η επιλογή υποψηφίων για το εθνικό και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που αφορούν σε μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ γίνεται από το ΚΣ έπειτα από πρόταση της Γραμματείας, η οποία οφείλει να ενημερώνεται για τις προτάσεις που έχουν γίνει.
  2. Τα μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που είναι υποψήφια υπακούν στον ειδικό κανονισμό δεοντολογίας που δημιουργείται στις προεκλογικές μάχες.
  3. Μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγεται βουλευτής ή ευρωβουλευτής, οφείλει να διαθέτει  τους πόρους που του παρέχονται για την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου στην οργάνωση, σε συνεννόηση με τα κεντρικά όργανα, και με ευθύνη του ΚΣ να του αποδίδεται μέρος αυτών ως μισθός.

Άρθρο 18

Σχέσεις της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ με το Κράτος και την Κυβέρνηση

  1. Η συμμετοχή ή στήριξη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικά σχήματα υπακούει στις γενικές πολιτικές και προγραμματικές κατευθύνσεις που χαράσσουν τα καθοδηγητικά όργανα της πολιτικής οργάνωσης και διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, την οργανωτική και πολιτική της αυτονομία έναντι της κυβέρνησης και του κράτους.
  2. Κανένα μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι έμμισθο στέλεχος και να κατέχει παράλληλα δημόσιο αξίωμα (επιστημονικός συνεργάτης, μετακλητός, αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτής, ευρωβουλευτής, διορισμένος σε πολιτικές θέσεις του κράτους κ.λπ.).
  3. Όλα τα μέλη της Οργάνωσης που κατέχουν δημόσιο αξίωμα (αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, ευρωβουλευτές) δεσμεύονται από τις αποφάσεις της Οργάνωσης και οφείλουν να εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις που αυτή δίνει στην πολιτική του πρακτική.
  4. Η συνδρομή Όλων των μελών της Οργάνωσης που κατέχουν δημόσιο αξίωμα (αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, ευρωβουλευτές), είναι επιστημονικοί συνεργάτες ή μετακλητοί ή κατέχουν αμειβόμενη θέση στην κυβέρνηση ή τον κρατικό μηχανισμό, καθορίζεται από το ΚΣ Το ΚΣ οφείλει να εκδίδει εσωτερική ενημέρωση για την τήρηση των υποχρεώσεων των μελών που υπάγονται στη διάταξη.