Η Οργάνωση - Καταστατικό Λειτουργίας

Κεφάλαιο 3 – Εσωτερικές Διαδικασίες

Άρθρο 11

Κανόνες διεξαγωγής διαδικασιών και ανάδειξης οργάνων

Οι διαδικασίες ανάδειξης Οργάνων της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής: εκλογή γραμματείας ή γραμματέα στις ΟΜ, εκλογή Γραφείου στις αντίστοιχες Ολομέλειες ή Συνδιασκέψεις των Δευτεροβάθμιων οργάνων, εκλογή Κεντρικού Συμβουλίου στο Συνέδριο. Αντικείμενο των διαδικασιών αυτών είναι, εκτός από την ανάδειξη οργάνων, η εκπόνηση σχεδιασμού για την Οργάνωση, η πολιτική συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ των μελών και η ψήφιση πολιτικών κειμένων.

Άρθρο 12

Γενικές Διατάξεις

 1. Για να είναι έγκυρη μία διαδικασία, οφείλει να συγκεντρώνει απαρτία (50%+1 των ενεργών μελών). Στην απαρτία δεν συνυπολογίζονται τα ανενεργά μέλη [βλ. Κεφάλαιο 1], όπως και μέλη που έχουν θεωρηθεί ακουσίως απόντες, δηλαδή στρατευμένοι και φοιτητές εξωτερικού.
 2. Σε όλα τα εκλεγμένα όργανα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται ποσόστωση φύλου 30%. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες υποψήφιες, ώστε να καλυφθεί η ποσοστωση, τότε οι αντίστοιχες θέσεις μένουν κενές. Για τα δευτεροβάθμια και τα συντονιστικά των ΟΜ, η ποσόστωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό των γυναικών που λογίζονται ως ενεργά μέλη στη λίστα του εκάστοτε σώματος (ΟΜ,Ολομέλεια).
 3. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή οργάνων (σε ΟΜ, δευτεροβάθμια και ΚΣ) είναι ενιαία.
 4. Οι εκλογές πραγματοποιούνται από εφορευτική επιτροπή από το αντίστοιχο όργανο (Κεντρικό Συμβούλιο, συνέδριο, συνδιάσκεψη, συνέλευση). Δικαίωμα συμμετοχής στην εφορευτική επιτροπή έχουν όλα τα μέλη της πολιτικής οργάνωσης. Μέλος εφορευτικής επιτροπής δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιο στις αντίστοιχες εκλογές. Η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει αναλυτικά τα αποτέλεσμα της εκάστοτε εσωτερικής εκλογικής διαδικασίας.
 5. Όλες οι εκλογές που αφορούν σε πρόσωπα είναι μυστικές και όλες οι εκλογές που αφορούν σε πολιτική απόφαση είναι φανερές.
 6. Όλες οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 7. Όλα τα όργανα αποτελούνται από μονό αριθμό μελών. Σε όλα τα όργανα ο/η γραμματέας εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων μελών.

Άρθρο 13

Ειδικές διατάξεις

 1. Η εκλογή γραμματείας ΟΜ και γραφείων ( Δευτεροβάθμια όργανα) γίνεται μέσω ολομελειακών διαδικασιών ή συνδιασκέψεων στην περίπτωση των δευτεροβάθμιων. Η οργάνωση της διαδικασίας, τα εισηγητικά κείμενα, το μέγεθος του νέου οργάνου και το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι αρμοδιότητες του απερχόμενου οργάνου.
 2. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο διαφορετικές Ολομέλειες/συνδιασκέψεις Δευτεροβάθμιων οργάνων, εφόσον οι δύο διαδικασίες διεξάγονται σε διάστημα μικρότερο του εξαμήνου. Μετακινήσεις μελών με δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες επιτρέπονται μέχρι δύο εβδομάδες πριν την διεξαγωγή τους.
 3. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η ψήφος από απόσταση σε ΟΜ και δευτεροβάθμια, με εξαίρεση τις οργανώσεις εξωτερικού.
 4. Για το ΚΣ πέρα από την ποσόστωση φύλλου προβλέπεται, επίσης, ανανέωση 30% και ποσόστωση περιφέρειας (δηλαδή εκτός Αττικής) 30%.
 5. Δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο έχουν μόνο οι σύνεδροι, δηλαδή τα εκλεγμένα από τις ΟΜ τους μέλη με μέτρο που ορίζει κάθε φορά το απερχόμενο Κεντρικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο ΚΣ από το Συνέδριο έχουν όλα τα ενεργά μέλη της Οργάνωσης, σύνεδροι και μη. Δεν επιτρέπεται η επιστολική ψήφος.
 6. Ο γραμματέας και τα μέλη της Γραμματείας μπορούν να διατελέσουν μέχρι δυο θητείες και τα μέλη ΚΣ μέχρι τρεις θητείες.

Άρθρο 14 

Δημοψηφίσματα

 • Σοβαρά ζητήματα πολιτικής και λειτουργίας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στη θέληση των μελών του, με το θεσμό του εσωτερικού δημοψηφίσματος στη βάση εναλλακτικών προτάσεων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από το 25% των μελών της Οργάνωσης ή από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΚΣ.
 • Οι αποφάσεις των δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικές για την Οργάνωση, εφόσον συμμετέχει το 50%+1 των μελών της σε αυτά.

 

Όροι διενέργειας

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια του δημοψηφίσματος είναι η ενημέρωση των μελών επί των κρινόμενων θέσεων και ο δημόσιος εσωτερικός διάλογος.
 2. Την πολιτική ευθύνη της διενέργειας του δημοψηφίσματος έχει το ΚΣ., το οποίο καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τη διαδικασία.
 3. Την ευθύνη της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος έχει εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από το ΚΣ. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει, μαζί με τα δελτία ψηφοφορίας, να αποστείλει στα μέλη και κείμενα με τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το υπό κρίση θέμα. Επίσης, έχει την ευθύνη, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί ανεξαιρέτως σε όλη την οργάνωση και να καταγράψει το αποτέλεσμα.
 4. Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος προϋποθέτει συζήτηση στις ΟΜ μετά από επαρκή και ισότιμη ενημέρωση για τα ζητήματα σε ένα εύλογο διάστημα των δύο βδομάδων.

Άρθρο 15

Εσωτερικό δελτίο διαλόγου

Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, με ευθύνη του ΚΣ της, δημιουργεί εσωτερικό δελτίο διαλόγου με στόχο την ενημέρωση των μελών της και την ενίσχυση της μεταξύ τους οριζόντιας επικοινωνίας, και το δελτίο παραμένει εν λειτουργία μεταξύ των Συνεδρίων.