Πρωτογενής Τομέας

Η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 

 1. Η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
 2. Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παροχή ρευστότητας και διευκολύνσεων και την εξυγίανση του συστήματος εμπορίας.
 3. Ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανομής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που θα βάζουν φρένο στην εξάρτηση και εκμετάλλευση και των αγροτών και κτηνοτρόφων από τους μεγαλέμπορους και τις μεγάλες αλυσίδες εμπορίας.
 4. Στήριξη των νέων αγροτών/κτηνοτρόφων, μέσα από ένα πλαίσιο φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης, καθώς και με τη συνεχή τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και εκπαίδευση σε νέες και καινοτόμες πρακτικές.
 5. Παροχή δημόσιας ανεκμετάλλευτης γης σε ανέργους/ες με σκοπό την αγροτική αξιοποίησή της.
 6. Χρηματοδότηση και ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα.
 7. Επαναφορά των δημόσιων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, με προτεραιότητα στην παροχή συμβουλευτικών-υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες και την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών για την εισαγωγή και λειτουργία καινοτόμων δράσεων όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων
 8. Εξυγίανση και αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών με ένα βιώσιμο πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δημοκρατική συμμετοχική λειτουργία τους και τον παραγωγικό προσανατολισμό τους
 9. Δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου στήριξης της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, που παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Η πρόσβαση σε ασφαλή και 39 ποιοτικά αγροτικά προϊόντα είναι κοινωνικό δικαίωμα των πολιτών και πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία.
 10. Διαφανής, αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, με κύρια τη σύνδεση με την παραγωγή.
 11. Ενίσχυση του δημόσιου και καθολικού συστήματος ασφάλισης του συνόλου της αγροτικής παραγωγής, με ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες και αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ
 12. Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων εστιασμένων σε συγκεκριμένους κλάδους που υπάρχει έλλειψη, με σκοπό την ανάπτυξή τους και την κάλυψη όλων των εγχώριων διατροφικών αναγκών.