Περιβάλλον

Η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας αναπόφευκτα το επιβαρύνει και δημιουργεί προκλήσεις για την δυνατότητά μας να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες στο μέλλον. Κομβικό σημείο της εποχής μας αποτελεί η κλιματική κρίση. Η ανάσχεση και η αντιμετώπισή της σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί προϋπόθεση για ένα βιώσιμο πλανήτη για την κοινωνία μας και όλους τους οργανισμούς που φιλοξενεί. Στόχος πρέπει είναι η καθολική κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας με βιώσιμο για το περιβάλλον τρόπο, στόχος που θα επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αλλά και με την αλλαγή της κοινωνικής και καταναλωτικής συνείδησης

Περιβάλλον

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 1. Βιώσιμη Ανάπτυξη με αειφορία, που θα βασίζεται στην ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση με επίκεντρο την κοινωνική ευημερία
 2. Δίκαιο καταμερισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με επιμερισμό των επιπτώσεων σε όλους, αποφεύγοντας φαινόμενα υπέρμετρης επιβάρυνσης ενός κράτους, μιας περιοχής ή τοπικής κοινωνίας
 3. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των θεσμών της στη διαχείριση και τον έλεγχο κρίσιμων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, ταυτόχρονα με την 31 λειτουργία των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών
 4. Διεκδικούμε το μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα μοντέλο που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας. 
 5. Προτάσσουμε συνεργατικά μοντέλα μεταξύ όμορων αλλά και ετερόκλητων κλάδων από τοπικό μέχρι υπερεθνικό επίπεδο.

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

 1. Αυστηρή καθολική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015. Ευρωπαϊκές και εγχώριες πολιτικές για την αποτροπή της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από 1.5°C. και για την δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
 2. Εφαρμογή ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη βάση της λογικής του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που εκπονήθηκε τον Γενάρη του 2019 
 3. Άμεση συγκρότηση και λειτουργία φορέα Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που να εμπλέκει ΑΕΙ-Ερευνητικά κέντρα και Πολιτική Προστασία, με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του CO2 και την άμεση υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη θωράκιση των υποδομών και την προστασία της κοινωνίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα γίνονται όλο και συχνότερα.
 4. Αναδιοργάνωση του μοντέλου και των φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρχει έγκαιρη και επαρκής προετοιμασία απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 1. Η ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται πρέπει να είναι ασφαλής, καθαρή και πράσινη. 
 2. Εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και εθνικής αυτάρκειας 
 3. Απανθρακοποίηση στην παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα να συμμορφώνεται με τους στόχους για την μείωση των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα.
 4. Διεκδικούμε άμεση διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νήσων με το ηπειρωτικό δίκτυο και το κλείσιμο όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν μαζούτ και πετρέλαιο.
 5. Υιοθέτηση ενός μοντέλου παραγωγής που θα βασίζεται στις Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας καθώς αποτελούν τη φιλικότερη στο περιβάλλον μορφή παραγωγής ενέργειας και συμβάλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.
 6. Στήριξη και διεύρυνση του μοντέλου των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς 32 απαντούν σε πολλαπλές προκλήσεις που σχετίζονται τόσο με την ιδιοκτησία και το έλεγχο στην παραγωγή ενέργειας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής
 7. Η ΔΕΗ να παραμείνει βασικός πυλώνας του ηλεκτρικού μας συστήματος και υπό δημόσιο έλεγχο, λειτουργώντας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος με τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
 8. Αύξηση χρηματοδότησης στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας 

 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 1. Η επιστημονική έρευνα, αλλά και όλες οι ενέργειες που προκρίνονται για τη βελτίωση των υδατικών συστημάτων, να εμπλέκουν την τοπική κοινωνία (φορείς, ενδιαφερόμενα μέρη, κ.ά.) σε κάθε φάση αυτής της διαδικασίας.
 2. Εξοικονόμηση των υδατικών πόρων με ήπιες παρεμβάσεις διαχείρισης της ζήτησης του νερού σε όλους τους τομείς και την αξιοποίηση των ορθών γεωργικών πρακτικών και των νέων τεχνολογιών. Βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων.
 3. Προστασία των υδάτινων αποθεμάτων, υπόγειων και επίγειων. Περιορισμός της ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών συστημάτων, μέσω της ορθής χρήσης εδαφοβελτιωτικών ουσιών (λιπασμάτων) και ζιζανιοκτόνων.
 4. Ανάδειξη της κοίτης ρεμάτων και ποταμών με τη διασφάλιση έναντι πλημμυρικού κινδύνου 

 

ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

 

 1. Εθνικό σχέδιο για την μεταλλευτική δραστηριότητα με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και την μη αμετάκλητη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Καμία επιφανειακή εξόρυξη.
 2. Δημόσιος έλεγχος όλων των προϊόντων της εξόρυξης, των μεταλλευμάτων και της μεταλλευτικής διαδικασίας.
 3. Καθιέρωση των τοπικών παρατηρητηρίων για τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των όρων ασφαλείας με τη συμμετοχή τοπικών και επιστημονικών φορέων 
 4. Καμία εξόρυξη χωρίς διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος χωρίς πλαίσιο αυστηρής τήρησης των όρων περιβαλλοντικής προστασίας, χωρίς αυστηρά μέτρα αντιστάθμισης και αποκατάστασης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλείται 
 5. Διασφάλιση του σταδιακού τερματισμού της υπάρχουσας εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και χρυσού, με τρόπο που θα κατοχυρώνει την κοινωνική περιβαλλοντική αποκατάσταση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες γίνονται εξορύξεις.
 6. Καμία νέα εξόρυξη υδρογονανθράκων και καμία νέα έρευνα 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

 

 1. Μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, μέσα από την ορθολογική χρήση υλικών στην παραγωγή, καθώς και τη χρήση ανακυκλώσιμων-αναλώσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών και προϊόντων. Δημιουργία κινήτρων και αντικινήτρων για τον περιορισμό της χρήσης υλικών μη φιλικών στο περιβάλλον.
 2. Διαχωρισμός απορριμμάτων στην πηγή, ανακύκλωση όλων των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Ανάπτυξη κουλτούρας και υποδομών ανακύκλωσης
 3. Αποκέντρωση της ανακύκλωσης και απόθεσης απορριμμάτων και υπολειμμάτων, με επιμερισμό της ευθύνης αυτής σε τοπικό επίπεδο. Περιορισμός του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση αποκλειστικά σε μοντέλο ΧΥΤΥ. Άμεσο κλείσιμο των ΧΑΔΑ και την ευρεία εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης σε νοικοκυριά, οικιστικά συγκροτήματα και σε πολλαπλά σημεία σε όλους τους δήμους.
 4. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. Προσμέτρηση της συνολικής αθροιστικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μιας περιοχής και καθολικός διαχωρισμός αστικών και βιομηχανικών περιοχών με προστασία των τοπικών κοινωνιών από τη βιομηχανική περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 1. Περισσότερο πράσινο. Διεύρυνση της αναλογίας τετραγωνικού μέτρου πρασίνου ανά κάτοικο.
 2. Αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, από μεγάλα πάρκα μέχρι «πάρκα τσέπης». Δίκαιη κοινωνική κατανομή των χώρων πρασίνου στον πολεοδομικό χάρτη. 
 3. Περιορισμός της πολεοδομικής επέκτασης της Αθήνας και των άλλων αστικών κέντρων σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Πλήρης απαγόρευση επεκτάσεων σε δάση και αιγιαλούς.
 4. Εθνικός Ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός με πρόσημο υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.
 5. Κίνητρα για τον ενεργειακό αναβάθμιση των κτιρίων και των δημόσιων χώρων (δρόμοι, πλατείες) ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον. 
 6. Σχέδιο για βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αναβάθμιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών με νέο στόλο οικολογικών λεωφορείων και επέκταση των δικτύων με αξιόπιστα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Προαστιακός), με χαμηλό κόστος για τους πολίτες, διεύρυνση του ωραρίου, επέκταση του δικτύου. Δημόσια μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον.
 7. Περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου. Διαμόρφωση πεζοδρόμων. Χάραξη και κατασκευή ποδηλατοδρόμων στην πόλη, στήριξη της χρήσης του ποδηλάτου. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

 

 1. Ενιαίο δίκτυο κεραιοσυστημάτων, το οποίο να χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες, με σκοπό να διασφαλιστεί αφενός η πλήρης κάλυψη σήματος σε όλη την Ελλάδα και αφετέρου η χαμηλότερη δυνατή εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
 2. Ανανέωση των θεσμοθετημένων ορίων επικινδυνότητας που ισχύουν στην Ελλάδα και ακολουθούν τα παρωχημένα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (τα τελευταία ορίστηκαν το 1998).
 3. Αυστηροποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας
 4. Ενημέρωση και λήψη μέτρων για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τους κινδύνους της, καθώς και για τη νέα τεχνολογική φάση 5G, από δημόσιους φορείς και ειδικούς επιστήμονες.