Έρευνα & Νέοι/-ες Επιστήμονες

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας (στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου) 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΕΟΥΣ/-ΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 

  1. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας (στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου) 
  2. Ένταξη των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε ένα συνολικό σχέδιο που συνδέεται με τις ανάγκες της κοινωνίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 
  3. Ισόρροπη χρηματοδότηση της έρευνας, τόσο σε εφαρμοσμένα και εξειδικευμένα αντικείμενα των θετικών επιστημών, όσο και στα γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών 
  4. Ενιαίοι κανόνες και πλαίσιο λειτουργίας για δημόσια ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και πολυτεχνεία. Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ τους. 
  5. Δημοσιότητα και δημοκρατικός έλεγχος της προέλευσης των κονδυλίων, των όρων χρηματοδότησης και του προσδοκώμενου αποτελέσματος της έρευνας που διεξάγεται σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα. 
  6. Εξασφάλιση της δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μη ιδιοκτησιακή κατοχύρωσή τους από έξω-πανεπιστημιακούς θεσμούς. 
  7. Περιορισμός της γραφειοκρατίας στην λειτουργία των προγραμμάτων και στην απορρόφηση των κονδυλίων. Αποσύνδεση από το δημόσιο λογιστικό. 
  8. Κανένας ερευνητής χωρίς σύμβαση εργασίας, που να κατοχυρώνει την αμοιβή και την ασφάλιση του. Αποσύνδεση της ακαδημαϊκής ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/-ης και διδακτορικού/-ής φοιτητή/-τριας από την εργασιακή ιδιότητα του/της ερευνητή/-τριας. 
  9. Οργάνωση των ερευνητών και σε συνδικαλιστικό επίπεδο και διεκδίκηση κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην Έρευνα