Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατηγορία Θέσης: Παιδεία

Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και καθολική ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται στα Τμήματα που επιθυμούν, χωρίς εξουθενωτικές εξετάσεις που δε θα καθορίζουν των μέλλον των μαθητών/-τριών και δε θα τους/τις δημιουργούν έντονη ψυχολογική πίεση.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 1. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και καθολική ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται στα Τμήματα που επιθυμούν, χωρίς εξουθενωτικές εξετάσεις που δε θα καθορίζουν των μέλλον των μαθητών/-τριών και δε θα τους/τις δημιουργούν έντονη ψυχολογική πίεση.
 2. Αναβάθμιση του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου με απελευθέρωση από τις εισαγωγικές εξετάσεις. Κατάργηση του σημερινού χαρακτήρα του Λυκείου ως μηχανισμού «προγύμνασης» των νέων στην πρόσβαση τους στην τριτοβάθμια, που ακυρώνει παιδαγωγικά τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, “τυποποιεί” τη γνώση, εξαντλεί τους/τις μαθητές/-τριες και κοστίζει πανάκριβα στις οικογένειες.
 3. Αναβάθμιση του προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού με παράλληλη ένταξή του στο ωρολόγιο σχολικό Πρόγραμμα.
 4. Διατήρηση και λειτουργιών των νέων θεσμών στο Γυμνάσιο: Θεματική Εβδομάδα, Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Έτος Γνωστικού Αντικειμένου.
 5. Αναβάθμιση του Απολυτηρίου, τόσο σε περιεχόμενο, όσο και σε αξιοπιστία.
 6. Διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλους/-ες τους/τις μαθητές/- τριες για όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος. 
 7. Αξιολόγηση των σχολικών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων από τους/τις μαθητές/-τριες, τους/τις καθηγητές/-τριες και τους γονείς για την βελτίωση και την αναβάθμιση αυτών.
 8. Αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων βάσει των ιδιαίτερων αναγκών αυτών.
 9. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπων των δεκαπενταμελών όλων των σχολείων του κάθε δήμου/δημοτικής κοινότητας σε ειδικές συνεδριάσεις της οικείας Σχολικής Επιτροπής και καταμερισμός αρμοδιοτήτων στα Σχολικά Συμβούλια, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 10. Αναβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής μέσω και της διδασκαλίας μαθημάτων για την εκμάθηση προγραμμάτων τύπου Office ( Word, Excel, Powerpoint κλπ.), έτσι ώστε με την απονομή του απολυτηρίου να παρέχεται αυτομάτως και πιστοποιητικό γνώσεων επιπέδου ECDL. Αντίστοιχα, αναβάθμιση του μαθήματος των Αγγλικών, μέσω του οποίου θα παρέχεται αυτόματα πιστοποίηση επιπέδου FCE (First Certificate in English).
 11. Δεδομένης της ύπαρξης της τεχνικής εκπαίδευσης, άμεση ποιοτική αναβάθμιση με σκοπό την άρση των φραγμών μεταξύ Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑΛ.